تماس با کادر کپیتال آرپی

برای تماس با کپیتال رول پلی میتوانید از راه های زیر در ارتباط باشید

دیسکورد
کلیک کنید
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب